Tin t?c CNC

 • Kinh doanh sinh l?i cao t? máy ??c t??ng g?

  kinh-doanh-sinh-loi-cao-tu-may-duc-tuong-go
  Máy???c t??ng g??hi?n nay trên th? tr??ng Vi?t Nam ???c bu?n bán r?t nhi?u. B?i l? dòng s?n ph?m này mang ??n hi?u qu? kinh doanh sinh l?i r?t cao. V?y nguyên nhan vì sao máy có th? ?em ??n kh? n?ng sinh l?i cao nh? v?y? H?y cùng tìm hi?u cau tr? l?i qua bài vi?t sau ?ay nhé.
  1
  Nguyên nhan máy ??c t??ng g? mang ??n kh? n?ng sinh l?i cao
  Có r?t nhi?u nguyên nhan d?n ??n vi?c kinh doanh máy???c t??ng g??sinh l?i cao. Tuy nhiên ch? y?u do các c?ng ty xí nghi?p c?n dùng và chi phí kinh doanh th?p. C? th? 2 nguyên nhan này ???c chúng t?i phan tích nh? sau:
  C?ng ty xí nghi?p c?n máy ??c t??ng g?
  Nh? các b?n c?ng bi?t các s?n ph?m g? hi?n nay ?ang ???c nhi?u khách hàng ?a chu?ng. Vì v?y các c?ng ty, xí nghi?p, làng ngh? b?t ??u n?i ti?p nhau ra ??i. Nh?m ?áp ?ng yêu c?u m?t thi?t c?a toàn b? ng??i tiêu dùng. Th?ng th??ng, ngày x?a ph?i m?t r?t nhi?u th?i gian ?? làm ???c s?n ph?m ??p m?t. Tuy nhiên hi?n nay, ch? c?n s? d?ng?máy ?iêu kh?c t??ng g??là ???c.
  2
  B?i l? dòng máy này mang mang ??n nhi?u l?i ích tuy?t v?i khi s? d?ng. C? th? nó có th? làm ra nhi?u s?n ph?m ch?t l??ng gi?ng nhau trong m?t th?i gian ng?n. ??ng th?i quá trình s? d?ng máy d? dàng dù kh?ng c?n h?c t?p bài b?n. Chính vì dòng máy này v? cùng c?n thi?t nên vi?c bu?n bán c?ng tr? nên thu?n l?i h?n.
  Chi phí kinh doanh ??m b?o
  H?u h?t vi?c mua dòng?máy ?iêu kh?c g??CNC??? kinh doanh c?ng kh?ng t?n quá nhi?u chi phí. B?i vì ti?n c?n xu?ng ?? mua s?n ph?m kh?ng quá cao so v?i các s?n ph?m cùng phan lo?i. H?n n?a vi?c mua m?t l?n v?i s? l??ng nhi?u s? h??ng ???c các ?u ??i h?p d?n. ??ng th?i giá bán c?a ch? kinh doanh bán ra th? tr??ng có l?i nhu?n khá cao. Cho nên vi?c kinh doanh máy có th? d? dàng và thu?n ti?n h?n.
  Làm cách nào ?? thu hút khách hàng khi kinh doanh máy ??c t??ng g?
  Hi?n nay, trên th? tr??ng có r?t nhi?u ??a ch? kinh doanh máy???c t??ng g?. Chính vì v?y mà vi?c c?nh tranh tr? nên kh?c li?t h?n h?n. V?y ?? thu hút khách hàng ??n v?i c? s? c?a mình, t?t nh?t ch? kinh doanh tuan th? các cách sau:
  3
  - Di?n tích Showroom kinh doanh máy ??m b?o r?ng r?i, th?ng thoáng có l?i ?i r? ràng.
  - Thi?t k? m?t ngoài c?a c?a hàng kinh doanh ph?i ??p m?t, ?n t??ng.
  - T?o ra nhi?u ph??ng pháp marketing ??c ?áo nh?m l?i cu?n khách hàng.
  V?y th?ng qua bài vi?t, hy v?ng b?n ?? có cho mình cau tr? l?i liên quan ??n máy??c t??ng g?.???ng th?i n?u b?n có th?c m?c nào n?a h?y liên h? v?i?CNC Tu?n Ki?t. Chúng t?i s? giúp b?n gi?i ?áp ?? ??a ra nh?ng cau h?i chính xác nh?t

  Xem chi ti?t

 • Giá máy ??c ?á CNC kh? l?n bao nhiêu hi?n nay?

  gia-may-duc-da-cnc-kho-lon-bao-nhieu-hien-nay
 • Nang cao tu?i th? máy ??c ?á b?ng cách b?o d??ng máy hàng ngày

  nang-cao-tuoi-tho-may-duc-da-bang-cach-bao-duong-may-hang-ngay
 • Chia s? nh?ng kinh nghi?m “x??ng máu” khi ch?n mua máy CNC kh?c g? 3D

  chia-se-nhung-kinh-nghiem-xuong-mau-khi-chon-mua-may-cnc-khac-go-3d

  Quy khách ?ang tìm hi?u và mu?n s?m cho x??ng g? m? ngh? c?a mình m?t chi?c?máy CNC kh?c g??3D ?a n?ng, gia c?ng ???c ?a d?ng s?n ph?m trên nhi?u ch?t li?u nh?ng l?i kh?ng bi?t ph?i làm sao m?i mua ???c dòng máy nh? mong mu?n và c?ng kh?ng bi?t ??n v? nào cung c?p máy kh?c g? 3D vi tính uy tín, ?áng tin c?y trên th? tr??ng. Th?u hi?u nh?ng b?n kho?n, hoang mang ?ó c?a quy khách hàng, CNC Tu?n Ki?t s? chia s? ??n các b?n m?t s? kinh nghi?m “x??ng máu” khi ch?n mua máy CNC kh?c g? 3D.

  Xem chi ti?t

 • Máy CNC kh?c g?, máy kh?c g? vi tính - Dòng máy CNC kh?c g? vi tính giá r? ???c ?a chu?ng nh?t n?m 2018

  may-cnc-khac-go-may-khac-go-vi-tinh-dong-may-cnc-khac-go-vi-tinh-gia-re-duoc-ua-chuong-nhat-nam-2018

  T? lau,?máy CNC kh?c g???? tr? thành “tr? th?” ??c l?c cho nh?ng ng??i th? làm ngh? m?c m? ngh? t?i các làng ngh? m?c trên toàn qu?c nh?: La Xuyên (Nam ??nh), ??ng Giao (H?i D??ng), ??ng K? (B?c Ninh), V?n ?i?m (Hà N?i), H? Nai (??ng Nai)…?Trong bài vi?t h?m nay CNC Tu?n Ki?t xin gi?i thi?u t?i quy khách hàng m?t s? dòng máy kh?c g? vi tính ch?t l??ng giá t?t nh?t c? n??c.

  1. ?u ?i?m c?a máy CNC kh?c g? Tu?n Ki?t

  Xem chi ti?t

 • Máy ??c g? cnc s? h?u ?? chính xác cao ??n hoàn h?o

  may-duc-go-cnc-so-huu-do-chinh-xac-cao-den-hoan-hao
  ?ng d?ng?máy ??cg? cnc??? và ?ang là l?a ch?n c?a nhi?u ng??i dùng hi?n ??i ngày nay. Dòng máy????c g? này ?ang d?n tr? thành v?t d?ng kh?ng th? thi?u trong n?n c?ng nghi?p ?iêu kh?c. V?y dòng máy này có gì n?i b?t? Hay s?c hút c?a máy là gì? Ngay sau ?ay CNC Tu?n Ki?t s? giúp b?n gi?i m? dòng máy ??c g? này.
  Máy ??c g? cnc s???h?u ?? chính xác cao ??n hoàn h?o

  Xem chi ti?t

 • Nh?ng nguy c? ti?m ?n khi khi mua máy CNC g? giá r?, kém ch?t l??ng

  nhung-nguy-co-tiem-an-khi-khi-mua-may-cnc-go-gia-re-kem-chat-luong

  Trên th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay có khá nhi?u c?ng ty, ??n v? bán?máy CNC g? giá r?, th? nh?ng kh?ng ph?i ??a ch? nào c?ng cung c?p hàng uy tín, ch?t l??ng và t??ng x?ng v?i giá tr? c?a s?n ph?m. Nh? ?? bi?t, máy ??c/kh?c g? CNC giá r? là gi?i pháp tuy?t v?i cho nh?ng x??ng, h? gia ?ình ho?c cá nhan s?n xu?t m?c m? ngh? nh? l?, v?a ti?t ki?m chi phí mà v?n ??m b?o ???c ch?t l??ng thành ph?m. Nh?ng ?ó là khi b?n tìm mua ???c máy CNC g? giá r? nh? y mu?n. Còn n?u kh?ng ?? am hi?u thì s? ph?i ch?u s? hao mòn, phát sinh k? thu?t,… c?a máy khi m?i s? d?ng ???c 1 – 2 l?n.

  Xem chi ti?t

 • Máy cnc g? c? là gì? C?ng ty nào chuy?n giao máy cnc g? c? toàn qu?c?

  may-cnc-go-cu-la-gi-cong-ty-nao-chuyen-giao-may-cnc-go-cu-toan-quoc
 • C?nh báo ?n c?p giao di?n, hình ?nh c?a CNC Tu?n Ki?t.

  canh-bao-an-cap-giao-dien-hinh-anh-cua-cnc-tuan-kiet

  CNC Tu?n Ki?t là ??n v? tiên phong trong ngành t? ??ng hóa c?ng nghi?p. C?ng ty chuyên cung c?p các lo?i máy c?t, máy kh?c CNC, linh ki?n CNC. Trong ?ó dòng máy Naik là s?n ph?m ??c quy?n ?? ???c ??ng ky b?o h? th??ng hi?u. T?t c? các s?n ph?m ??u ???c c?p ch?ng nh?n COCQ h?p quy, h?p chu?n. V?i ph??ng cham làm vi?c “T?t c? vì khách hàng” và ch? “Tam” trong ngh?, chúng t?i kh?ng th? làm ng? tr??c tình tr?ng các hình ?nh s?n ph?m c?a mình b? ?n c?p trên m?t s? trang web khác. ?i?u này làm ?nh h??ng t?i uy tín c?a c?ng ty và lòng tin c?a khách hàng.

  Xem chi ti?t

 • ??a ch? bán máy kh?c g? cnc uy tín, ch?t l??ng

  dia-chi-ban-may-khac-go-cnc-uy-tin-chat-luong