?ánh giá & nh?n xét cho Thanh ray tr??t, Con tr??t