sung-cat-plasma-sunshine-p80
sung-cat-plasma-sunshine-p80

Súng c?t plasma sunshine p80

M? SP: Súng c?t plasma p80

Giá bán: 0 vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

 • Giá ch?a bao g?m VAT
 • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
 • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
 • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
 • Chuy?n giao toàn qu?c
 • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

SúNG C?T PLASMA SUNSHINE

M?t ?i?u t?t y?u khi l?a ch?n và s? d?ng máy c?t plasma ?ó là c?n ph?i ?i kèm v?i súng c?t. Tay súng c?t plasma sunshine p80 là linh ki?n chính kh?ng th? thi?u c?u t?o thành m?t chi?c máy c?t plasma hoàn ch?nh có air pilot.?

?

Video c?t kim lo?i b?ng súng c?t plasma Sunshine P80:

Video c?t kim lo?i b?ng súng c?t plasma Sunshine P80 - CNC Tu?n Ki?t

Trong bài vi?t này chúng t?i s? gi?i thi?u t?i các b?n lo?i súng c?t plasma p80 – lo?i súng ?ang ???c nhi?u ng??i dùng nh?t hi?n nay.

Súng c?t plasma sunsshine p80

Súng c?t plasma sunsshine p80

??c ?i?m và c?u t?o c?a súng c?t sunshine p80:

 • M? có chi?u dài 5m/ 10m
 • C?u t?o g?m các ph?n: v? bép c?t, ch?p s? b?o v? khí, nhan bép c?t, day d?n khí, day ?i?u khi?n, s? chia khí, tay c?t và c?ng t?c.?
 • Tay súng c?t plasma p80 dùng c?ng t?c r?i.?

Tham kh?o thêm: Bép c?t plasma Sunshine

Th??ng hi?u?súng c?t sunshine p80:

 • Hi?n trên th? tr??ng có nhi?u lo?i súng c?t p80 ???c s?n xu?t t? nhi?u n??c khá phong phú và ?a d?ng nh? Trung Qu?c, ?ài Loan, Thái Lan,… Tuy nhiên lo?i súng c?t ??n t? Hàn Qu?c v?i th??ng hi?u Sunshine ???c ?ánh giá t?t nh?t v? ch?t l??ng c?ng nh? giá thành c?a s?n ph?m.
 • Súng c?t plasma sunshine p80 so v?i các lo?i súng Trung Qu?c có m?c gia cao h?n m?t chút nh?ng ch?t l??ng, ?? b?n cao h?n h?n. Chính vì v?y ?ay lu?n là lo?i súng ???c nhi?u ng??i tìm ki?m và s? d?ng nhi?u nh?t.
 • Tuy nhiên khi ch?n mua, các b?n c?ng c?n ph?i th?t c?n th?n vì hi?n nay trên th? tr??ng xu?t hi?n r?t nhi?u các lo?i súng c?t ???c làm nhái th??ng hi?u sunshine ?? tr?c l?i, l?a g?t.
 • Ch?t l??ng c?a súng c?t plasma p80 kh?ng chu?n s? khi?n cho ???ng c?t khi th?c hi?n kh?ng ???c ??p, kém chính xác, ?nh h??ng tr?c ti?p t?i s?n ph?m t?o ra. ?? kh?ng c?n ph?i lo l?ng v? v?n ?? này, các b?n h?y ??n v?i c? s? c?a chúng t?i ?? nh?n ???c toàn b? các cam k?t c?a CNC Tu?n Ki?t

Súng c?t plasma sunsshine p80

Súng c?t plasma sunsshine p80

Cam k?t khi mua?súng c?t sunshine p80:

 • S?n ph?m ??m b?o chính h?ng 100% ???c nh?p kh?u tr?c ti?p có gi?y t? ??y ??, r? ràng
 • Tuy?n ch?n k? càng nh?m lo?i b? hoàn toàn các s?n ph?m m?i, h?ng
 • Giá thành c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng?
 • D?ch v? ??y ??, giao hàng trên m?i t?nh thành
 • Th?i gian b?o hành lau dài cho khách hàng s? yên tam nh?t.

Nên xem: M? c?t Plasma là gì, các lo?i m? c?t Plasma

H?y liên h? ngay v?i chúng t?i ?? ???c t? v?n k? h?n v? s?n ph?m và ti?n hành ??t mua và s? h?u nh?ng chi?c súng c?t plasma p80 t?t nh?t cho c?ng vi?c c?a mình

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Súng c?t plasma sunshine p80