<rp id="7yf49"></rp>
 • <rp id="7yf49"></rp>
  1. <em id="7yf49"><acronym id="7yf49"><u id="7yf49"></u></acronym></em>
   1. Ph?n M?m CNC

    • Ph?n m?m Mastercam- ph?n m?m l?p trình phay 2d, 3D ??n gi?n

     phan-mem-mastercam-phan-mem-lap-trinh-phay-2d-3d-don-gian

     Ph?n m?m l?p trình phay 2D, 3D là m?t trong nh?ng ph?n m?m quan tr?ng quy?t ??nh ??n tính th?m m? c?ng nh? ?? chính xác c?a b? m?t c?t. D??i ?ay các k? s? c?a?CNC Tu?n Ki?t?s? mang ??n cho các b?n nh?ng th?ng tin b? ích nh?t v? ph?n m?m?Mastercam- m?t trong nh?ng ph?n m?m l?p trình và m? ph?ng máy cnc cao c?p nh?t hi?n nay.

     Xem chi ti?t

    • True 3D- ph?n m?m m? ph?ng chi ti?t gia c?ng trong máy CNC

     true-3d-phan-mem-mo-phong-chi-tiet-gia-cong-trong-may-cnc

     M?t trong nh?ng ph?n m?m m? ph?ng chi ti?t gia c?ng chính xác và ???c ?ánh giá cao nh?t trong gi?i k? thu?t c? khí ?ó là ph?n m?m True 3D. D??i ?ay các k? s? c?a CNC Tu?n Ki?t s? t? v?n giúp b?n nh?ng th?ng tin c? th? c?ng nh? tính n?ng ?u vi?t c?a ph?n m?m này.

     Xem chi ti?t

    • Link t?i ph?n m?m SSCNC - Ph?n m?m m? ph?ng máy cnc SSCNC

     phan-mem-sscnc-phan-mem-mo-phong-may-cnc

     Nh? chúng ta ?? bi?t, giá c?a m?t chi?c máy cnc là r?t cao so v?i thu nh?p chung c?a ng??i dan Vi?t Nam hi?n nay. Chính vì v?y vi?c v?n hành máy cnc làm sao cho th?t chính xác và mang l?i hi?u qu? cao nh?t là m?t vi?c v? cùng quan tr?ng b?i nó ?nh h??ng tr?c ti?p ??n b? m?t c?t c?ng nh? tu?i th? c?a máy. ?? các b?n có th? hi?u r? h?n quy trình v?n hành c?a máy cnc, h?ng Software ?? cho ra ??i ph?n m?m sscnc- ph?n m?m m? ph?ng máy cnc.

     Xem chi ti?t

    • T?i ph?n m?m JDSoft_ArtFrom_7.0 Pro Full Mi?n Phí

     phan-mem-jdsoftartfrom70-pro-full

     Ph?n m?m JDSoft là m?t ph?n m?m xu?t x? t? Trung Qu?c d?a trên c? s? phát tri?n ph?n m?m Jdpaint- m?t ph?n m?m chuyên d?ng cho nh?ng thi?t k? ?iêu kh?c g? ??nh cao. D??i ?ay CNC Tu?n Ki?t s? gi?i thi?u ??n cho các b?n m?t s? l?i ích ?u vi?t khi?n ng??i trong ngành tin t??ng và s? d?ng ph?n m?m JdSoft.

     Xem chi ti?t

    • T?ng quan v? NcStudio và link t?i ph?n m?m Nc Studio V5, V8

     phan-mem-ncstudio-la-gi-link-tai-phan-mem-nc-studio-v5-v8

     Ph?n m?m ?i?u khi?n NcStudio????c s? d?ng chính trong ?ng d?ng máy ti?n CNC. NcStudio s? ch?u trách nhi?m chính trong vi?c ra l?nh cho máy CNC th?c hi?n nh?ng c?ng vi?c theo y mu?n c?a th?. Nhi?m v? chính c?a ph?n m?m này chính là m? t? nh?ng chuy?n ??ng c?a tr?c chính trên b? m?t c?a v?t li?u ?? máy CNC có th? hi?u và th?c hi?n theo l?p trình có s?n.

     Xem chi ti?t

    • Ph?n m?m Cimco Edit V7 và link t?i Full Crack

     phan-mem-cimco-edit-v7-crack

     Ph?n m?m CimcoEdit V7 Full Crack là m?t trong nh?ng?ph?n m?m l?p trình CNC????c s? d?ng ph? bi?n trong quá trình gia c?ng các chi ti?t c? khí, chi ti?t g? hay nh?ng lo?i v?t li?u khác. Tuy nhiên hi?n nay có khá nhi?u ng??i ngoài ngành v?n ch?a n?m r? ???c th?ng tin v? ph?n m?m cao c?p này. H?y cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ay c?a CNC Tu?n Ki?t ?? tìm hi?u thêm v? ph?n m?m CimcoEdit V7 Crack.

     Xem chi ti?t

    • Ph?n M?m Powermill + Power Shape 2017 Crack

     phan-mem-powermill-power-shape-2017-crack

     Powermill là ph?n m?m có ?ng d?ng cao trên th? tr??ng trong vi?c cung c?p t?t nh?t và d? dàng CAM (máy tính h? tr? s?n xu?t),?s?n ph?m?CNC?(Computer Numerical Control), máy phay.?Nó là m?t c?ng c? toàn di?n và ???c dùng cho nhi?u nhu c?u s?n xu?t khác nhau, t? máy CNC mill, l?p trình ph?c t?p khu?n và s?n xu?t khác.?B?n c?ng có th? ki?m tra các s?n ph?m khác c?a?Autodesk.

     Xem chi ti?t

    • T?i ?ph?n m?m Jdpaint 5.21 full crack

     tai-?phan-mem-jdpaint-521-full-crack

     Ph?n m?m Jdpaint?là 1 ph?n m?m chuyên d?ng cho?thi?t k? ?iêu kh?c 3D CNC, có th? nói?ph?n m?m Jdpaint 5.21?nói riêng và ph?n m?m Jdpaint là ph?n m?m s? 1 v? thi?t k? 3D trong CNC kh?ng ch? b?i kh? n?ng xay d?ng nhanh, s?a d? dàng, giao di?n than thi?n mà là s? k? th?a nh?ng tính n?ng n?i b?t t? các?ph?n m?m thi?t k? CNC?khác.

     Xem chi ti?t

    • T?i ph?n m?m Mach3 CNC & Video h??ng d?n s? d?ng ph?n m?m Mach 3 CNC

     tai-phan-mem-mach3-cnc-video-huong-dan-su-dung-mach-3-cnc

     Ph?n m?m Mach3 CNC?là 1 ph?n m?m ?i?u khi?n CNC c?a h?ng?ArtSoft USA, mach3 ban ??u ???c thi?t k? dành cho ng??i thi?t k? máy CNC nh?ng sau ?ó ???c c?i ti?n m?nh m? nên ?? tr? thành 1 ph?n m? ?i?u khi?n ?a d?ng và linh ho?t cho các lo?i?máy?CNC.

     Xem chi ti?t