nguon-cat-plasma-hypertherm
nguon-cat-plasma-hypertherm

Ngu?n c?t plasma hypertherm

M? SP: Ngu?n plasma hypertherm

Giá bán: 0 vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

 • Giá ch?a bao g?m VAT
 • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
 • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
 • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
 • Chuy?n giao toàn qu?c
 • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

NGU?N C?T PLASMA HYPERTHERM

Trong l?nh v?c c?ng nghi?p c? khí thì nh?ng chi?c máy c?t plasma là m?t thi?t b? kh?ng th? thi?u. ??c bi?t trong n?n kinh t? th? tr??ng ?òi h?i ph?i lu?n ?ng d?ng nh?ng c?ng ngh? m?i, k? thu?t cao nh?m nang cao n?ng l?c c?nh tranh, s? d?ng máy c?t plasma chính là m?t trong nh?ng gi?i pháp hoàn h?o giúp doanh nghi?p ?áp ?ng yêu c?u g?t gao c?a th? tr??ng. Và ?? s? d?ng lo?i máy này thì kh?ng th? thi?u ?ó chính là ngu?n c?t plasma.

?

Video quá trình làm vi?c c?a ngu?n c?t hypertherm:

Video v? máy?c?t plasma hypertherm

Có nhi?u lo?i ngu?n c?t khác nhau nh?ng Ngu?n c?t plasma hypertherm lu?n là s?n ph?m ???c yêu thích nh?t v?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i.

Hi?n nay các lo?i ngu?n c?t nói chung r?t ?a d?ng do nhi?u h?ng cùng s?n xu?t. T?i Vi?t Nam ch? y?u s? d?ng các s?n ph?m ??n t? Trung Qu?c, ?ài Loan, Hàn Qu?c, Nh?t B?n và M?, trong ?ó Ngu?n c?t plasma hypertherm là th??ng hi?u ??n t? M?.

Ngu?n c?t plasma hypertherm

B? Ngu?n c?t, bép?plasma hypertherm HPR130XD

?u ?i?m c?a ngu?n c?t plasma hypertherm:

 • ?? b?n cao nh?t trong t?t c? các dòng ngu?n c?t. Th?i gian s? d?ng lau, kh?ng lo v? hi?n t??ng n? c?ng su?t hay g?p v?i các dòng ngu?n khác.
 • Chính xác v? m?t th?ng s? k? thu?t t?o nên s? an toàn tuy?t ??i và t?o ???c s?n ph?m ??p, th?m m?.
 • ?ay là s?n ph?m hoàn h?o khi dùng? cho máy c?t cnc t? ??ng vì mang t?i s? ch?c ch?n,, k? thu?t cao t??ng x?ng.

Tham kh?o: Bép c?t plasma Hypertherm

Th?ng s? k? thu?t c?a ngu?n c?t plasma hypertherm:?

Có nhi?u lo?i máy c?t khác nhau nên vi?c l?a ch?n lo?i ngu?n c?t c?ng c?n ph?i chú y tránh ch?n nh?m. M?t s? th?ng s? k? thu?t c? b?n nh?:

 • Ngu?n c?p
 • C?ng su?t ngu?n
 • ?i?n áp ra kh?ng t?i
 • Ngu?n ?i?n ??u ra
 • Chu k? làm vi?c
 • Ngu?n khí c?p
 • Kích th??c

Ngu?n c?t plasma hypertherm

Ngu?n c?t plasma hypertherm Max Pro 200

2 lo?i ngu?n c?t plasma hypertherm cho máy c?t cnc:

Có 2 lo?i ngu?n c?t c? b?n g?m:

 • B? ngu?n c?t th?ng th??ng: lo?i ngu?n này cho ch?t l??ng kh?ng ???c t?t l?m, t?o nhi?u x? và ???ng c?t h?i b? nghiêng, kh?ng ???c ??p và th?t s? m?m m?i.
 • B? ngu?n c?t phan gi?i cao, hay còn g?i là HD Plasma: t?c ?? c?t c?c cao, còn cao h?n c? c?t b?ng tia laser ??ng th?i ch?t l??ng ???ng c?t t?o ra r?t t?t. M?t s? model tiêu bi?u cho lo?i này ph?i k? ??n nh?: MAXPRO200, HPR130XD, HPR260XD, HPR400XD và HPR800XD

B?n nên xem: Ngu?n c?t plasma Hero

Ngoài ra, ?? ???c t? v?n thêm v? các s?n ph?m ngu?n c?t plasma hypertherm, các b?n h?y liên h? ngay v?i chúng t?i. Ch?n mua t?i c? s? chuyên v? thi?t b? c? khí c?a chúng t?i là cách t?t nh?t ?? ??m b?o có ???c nh?ng s?n ph?m chính h?ng ?em l?i ch?t l??ng, ?? b?n và hi?u qu? cao khi s? d?ng.

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Ngu?n c?t plasma hypertherm