<rp id="7yf49"></rp>
 • <rp id="7yf49"></rp>
  1. <em id="7yf49"><acronym id="7yf49"><u id="7yf49"></u></acronym></em>

   1. may-khac-go-nhap-khau-12-dau-2-truc-z
    may-khac-go-nhap-khau-12-dau-2-truc-z

    Máy Kh?c G? nh?p kh?u 12 ??u - 2 tr?c Z

    M? SP:

    Giá bán: vn?

    Tình tr?ng: Còn hàng

    L?u y:

    • Giá ch?a bao g?m VAT
    • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
    • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
    • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
    • Chuy?n giao toàn qu?c
    • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


    icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

    "SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

    ??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

    ??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

    ??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

    ??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

    ??Th?i gian b?o hành lau nh?t

    ??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

    ?

    Máy ??c vi tính có 12 ??u ??c, có th? t?o ra 6 s?n ph?m ch?t l??ng ??ng ??u trong cùng m?t kho?ng th?i gian. Các d?u máy có ho?t ??ng ??c l?p, n?u b?n làm b?c tranh l?n thì có th? làm vi?c 1 ??u.
    có th? gia c?ng ?a d?ng các lo?i s?n ph?m có kích th??c nh? ??n l?n, máy ?iêu kh?c ch?m tr? tinh x?o các lo?i s?n ph?m nh?: tranh g? 3D, bàn gh? g?, ch??ng gh?, ?ào gh?...

    ?

    Máy ??c g? vi tính nh?p kh?u giá t?t nh?t th? tr??ng

    ?

    TH?NG S? K? THU?T:

    Ky Hi?u

    JC3225 12???u

    Ph?m vi gia c?ng

    3200mm × 2500mm

    Z-tr?c t??i ?a

    200mm - 350mm

    C?ng xu?t ??u kh?c

    12 ??u 1500W - 3200W

    ???ng ray

    ?ài Loan

    Chính xác v? trí

    ±0.05mm

    T?c ?? tr?c chính

    0-24.000 (r / min)

    T?c ?? x? ly

    0-30000mm / phút

    ??ng c? truy?n ??ng XZ

    Servo/Stepp

    Y-tr?c ??ng c? truy?n ??ng

    Stepper?Motor?(Hai ??ng c?)

    H? Th?ng ?i?u khi?n

    Richauto A18 - V10 - Sanlong

    Nh?n d?ng file

    G m? *, U00 *, MMG *, nc

    ???ng kính c?ng c?

    3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7

    ?i?n áp yêu c?u

    AC220V/380/50HZ

    PH? KI?N ?I KèM:

    D?ng c? tháo n?p

    1 b?

    ???ng kính collet

    4mm, 6mm - 12.7mm

    Dao kh?c theo máy

    2 m?i - ?2 m?i phá ?- 2 m?i ??c t??ng

    K?m vam g?

    10 chi?c

    Máy b?m làm mát

    1 máy

    ?

    ?

    ?NH MáY ?IêU KH?C G? NH?P KH?U 12 ??U 2 TR?C Z

    Máy ??c vi tính nh?p kh?u 12 ??u 2 tr?c Z

    ?

    Máy ??c g? 12 ??u 2 dàn

    Máy ??c vi tính nh?p kh?u 12 ??u 2 tr?c Z

    Máy ??c g? vi tính 12 ??u 2 dàn Z do c?ng ty CNC TU?N KI?T ?? chuy?n giao t?i khách hàng toàn qu?c

    ??n v?i chúng t?i ???c chuy?n giao mi?n phí t?i nhà. !

    CNC TUAN KIET CHUY?N GIAO?MáY ??C G? VI TíNH 12 ??U 2 DàN T?I KHáCH HàNG

    Chuy?n giao máy kh?c g? 12 ??u

    ?

    Tham kh?o:Máy ?iêu kh?c g? 16 ??u kh?c 1.5KWTC-3215

    ?

    ?

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    ?

    Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    ?

    Các buo0wsc mua hàng t?i CNC Tu?n Ki?t

    ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

    Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

    CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
    ??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

    CHáT TR?C TUY?N

    MáY CNC CùNG DANH M?C

    ?ánh giá & nh?n xét cho Máy Kh?c G? nh?p kh?u 12 ??u - 2 tr?c Z