may-duc-vi-tinh-6-dau
may-duc-vi-tinh-6-dau

Máy ??c vi tính 6 ??u

M? SP:

Giá bán: vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

?

Máy ??c vi tính có 6 ??u ??c, có th? t?o ra 6 s?n ph?m ch?t l??ng ??ng ??u trong cùng m?t kho?ng th?i gian. Các d?u máy có ho?t ??ng ??c l?p, n?u b?n làm b?c tranh l?n thì có th? làm vi?c 1 ??u.
có th? gia c?ng ?a d?ng các lo?i s?n ph?m có kích th??c nh? ??n l?n, máy ?iêu kh?c ch?m tr? tinh x?o các lo?i s?n ph?m nh?: tranh g? 3D, bàn gh? g?, ch??ng gh?, ?ào gh?...

?Xem video Máy ??c vi tính 6 ??u chuy?n giao toàn qu?c

?

TH?NG S? K? THU?T:

Ky Hi?u

JC2125 6???u

Ph?m vi gia c?ng

2000mm × 2500mm

Z-tr?c t??i ?a

200mm - 350mm

C?ng xu?t ??u kh?c

6 ??u 2200W - 3200W

???ng ray

?ài Loan

Chính xác v? trí

±0.05mm

T?c ?? tr?c chính

0-24.000 (r / min)

T?c ?? x? ly

0-30000mm / phút

??ng c? truy?n ??ng XZ

Servo/Stepp

Y-tr?c ??ng c? truy?n ??ng

Stepper?Motor?(Hai ??ng c?)

H? Th?ng ?i?u khi?n

Richauto A18 - V10 - Sanlong

Nh?n d?ng file

G m? *, U00 *, MMG *, nc

???ng kính c?ng c?

3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7

?i?n áp yêu c?u

AC220V/380/50HZ

PH? KI?N ?I KèM:

D?ng c? tháo n?p

1 b?

???ng kính collet

4mm, 6mm - 12.7mm

Dao kh?c theo máy

2 m?i - ?2 m?i phá ?- 2 m?i ??c t??ng

K?m vam g?

10 chi?c

Máy b?m làm mát

1 máy

?

Link chi ti?t máy :?Máy ??c vi tính có 6 ??u ??c?

Tham kh?o:?Máy ?iêu kh?c CNC

Xem hình ?nh Máy ??c vi tính 6 ??u?

Máy ??c vi tính 6 ??u

Máy ??c vi tính 6 ??u

Máy ??c vi tính 6 ??u chuy?n giao toàn qu?c
?
?
?

Tham kh?o thêm:?Máy Kh?c G? nh?p kh?u 12 ??u - 2 tr?c Z

?

?

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

Các buo0wsc mua hàng t?i CNC Tu?n Ki?t

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy ??c vi tính 6 ??u