may-duc-go-vi-tinh-cnc-tc-1325-1
may-duc-go-vi-tinh-cnc-tc-1325-1

Máy ??c g? vi tính CNC TC-1325-1

M? SP: TC-1325-1

Giá bán: 110000000 vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

Máy CNC ??c g? vi tính TC-1325-1 là lo?i máy kh?c CNC chuyên d?ng ???c s? d?ng chuyên d?ng làm trong qu?ng cáo, c?t vách ng?n... ?? làm các tranh g? qu?ng cáo, trang trí phòng. JC-1325-1 có c?ng su?t ??u kh?c 1 ??u 3000W Y-tr?c ??ng c? truy?n ??ng Stepper Motor (Hai ??ng c?).

Máy ??c g? JC-1325-1 c?a CNC Tu?n Ki?t ??m b?o t?c ?? nhanh và chính xác t? milimet.

Th?ng s? k? thu?t

Ky Hi?u TC1325-1
Ph?m vi gia c?ng 1300mm × 2500mm
Z-tr?c t??i ?a 200mm - 350mm
C?ng xu?t ??u kh?c 1 ??u 2200W - 3200W
???ng ray ?ài Loan
Chính xác v? trí ±0.05mm
T?c ?? tr?c chính 0-24.000 (r / min)
T?c ?? x? ly 0-30000mm / phút
??ng c? truy?n ??ng XZ Servo/Stepp
Y-tr?c ??ng c? truy?n ??ng Stepper Motor (Hai ??ng c?)
H? Th?ng ?i?u khi?n Richauto A18 - V10 - Sanlong
Nh?n d?ng file G m? *, U00 *, MMG *, nc
???ng kính c?ng c? 3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7
?i?n áp yêu c?u AC220V/380/50HZ

Ph? ki?n ?i kèm

D?ng c? tháo n?p 1 b?
???ng kính collet 4mm, 6mm
Dao kh?c theo máy 10 m?i
K?m vam g? 10 chi?c
Máy b?m làm mát 1 máy
Chính xác v? trí ±0.05mm
T?c ?? tr?c chính 0-24.000 (r / min)
T?c ?? x? ly 0-30000mm / phút

Tham kh?o: Các lo?i máy kh?c g? khác

Hình ?nh máy c?t qu?ng cáo JC-1325-1

 Máy ??c G? Vi Tính C-1325-1

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy ??c g? vi tính CNC TC-1325-1