may-duc-da-vi-tinh-nhap-1-dau-5500w
may-duc-da-vi-tinh-nhap-1-dau-5500w

Máy ??c ?á vi tính nh?p 1 ??u 5500W

M? SP:

Giá bán: 0 vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

?

MáY ??C ?á CNC

Máy ??c ?á CNC 1 ??u TK-2530-1?Z?t?i CNC Tu?n Ki?t là?máy ??c ?á CNC?có c?ng su?t làm vi?c là 5.500W và có th? kh?c t?t trên các ch?t li?u??á...

?

?

Video máy ??c ?á ?a n?ng t?t nh?t hi?n nay t?i CNC Tu?n Ki?t

Th?ng s? máy ??c TK-2530-1?Z:

MODEL TK-2530-1 Z
Vùng làm vi?c (mm) 2500 x 3000
C?ng su?t ??u kh?c / Spindle 5500W
T?c ?? ??u kh?c / Spindle 0 – 24000rpm/min
???ng kính dao s? d?ng ?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7
Di chuy?n tr?c X,Z HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine
Di chuy?n tr?c Y Step motor
H? th?ng ?i?u khi?n Shanlong S100
Sai s? ±0.05mm
Ch?t li?u bàn máy Nh?m ?úc nguyên kh?i
Ph?n m?m Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,
File nh?n d?ng ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai
Ch?t li?u làm vi?c Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…
Ngu?n ?i?n AC220V, 50Hz
Tr?ng l??ng 1920Kg

Máy ?iêu kh?c ?á cnc BZ-2530-1?Z?kh? l?n có th? ?iêu kh?c ?á?có kích th??c l?n, ?iêu kh?c t??ng g?,?Khung máy thi?t k? ch?c ch?n ?? phù h?p cho ph?i kích th??c l?n

?

???

?

Chuy?n giao máy ??c ?á CNC 4 ??u

Tham kh?o:?Máy ??c g? vi tính

?

?

S?n ph?m??iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy ??c ?á vi tính nh?p 1 ??u 5500W