may-duc-da-da-nang-2-dau-duc-phang-va-tranh
may-duc-da-da-nang-2-dau-duc-phang-va-tranh

Máy ??c ?á ?a n?ng 2 ??u ??c ph?ng và tranh

M? SP: TK2030-danang

Giá bán: 0 vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

MáY ??C ?á CNC

Máy ??c ?á CNC ?a n?ng?2???u TK-2030-2?Z?t?i CNC Tu?n Ki?t là?máy ??c ?á CNC?có c?ng su?t làm vi?c là 5500W và có th? kh?c t?t trên các ch?t li?u ?á....

?

Th?ng s? k? thu?t:

MODEL

TC-2025-2

Kích th??c t?ng (mm)

2400 x 3100

Vùng làm vi?c (mm)

2000 x 2500

C?ng su?t ??u kh?c / Spindle 1500W- 3200W - 5500W
T?c ?? ??u kh?c / Spindle

0 – 24000rpm/min

???ng kính dao s? d?ng

?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7

Di chuy?n tr?c X,Z

HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine

Di chuy?n tr?c Y

Step motor

H? th?ng ?i?u khi?n

V8 - CA100(Ti?ng vi?t) Richauto

Sai s?

±0.05mm

Ch?t li?u bàn máy

Nh?m ?úc nguyên kh?i

Ph?n m?m

Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,

File nh?n d?ng

ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai

Ch?t li?u làm vi?c

Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…

Ngu?n ?i?n

AC220V, 50Hz

Tr?ng l??ng

1920Kg

Tham kh?o:?Máy ??c g? vi tính

?

Hình ?nh máy chuy?n giao :

?

?

Chuy?n giao máy ??c ?á

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy ??c ?á ?a n?ng 2 ??u ??c ph?ng và tranh