may-duc-da-cnc-vi-tinh-4-dau-5500w
may-duc-da-cnc-vi-tinh-4-dau-5500w

Máy ??c ?á CNC Vi Tính 4 ??u 5500W

M? SP: Máy ??c ?á CNC Vi Tính 4

Giá bán: 0 vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

MáY ??C ?á CNC 4 ??U

Máy ??c ?á CNC 4 ??u TK-2530-4?Z t?i CNC Tu?n Ki?t là máy ??c ?á CNC có c?ng su?t làm vi?c là 5500W và có th? kh?c t?t trên các ch?t li?u ?á...

Th?ng s? máy ??c TK-2530-4?Z:

MODEL

TK-2530-4 Z

Vùng làm vi?c (mm)

2500 x 3000

C?ng su?t ??u kh?c / Spindle

5500W

T?c ?? ??u kh?c / Spindle

0 – 24000rpm/min

???ng kính dao s? d?ng

?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7

Di chuy?n tr?c X,Z

HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine?

Di chuy?n tr?c Y

Step motor

H? th?ng ?i?u khi?n

Shanlong S100

Sai s?

±0.05mm

Ch?t li?u bàn máy

Nh?m ?úc nguyên kh?i

Ph?n m?m

Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,

File nh?n d?ng

ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai

Ch?t li?u làm vi?c

Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…

Ngu?n ?i?n

AC220V, 50Hz

Tr?ng l??ng

1920Kg

Video máy ??c ?á ?a n?ng t?t nh?t hi?n nay t?i CNC Tu?n Ki?t

?

????nh máy ??c ?á CNC 4 ??u

?

Máy ??c ?á vi tính 4 ??u

?

Máy ??c ?á CNC 4 ??u

??

? S?n ph?m máy ??c ?á CNC

S?n ph?m máy ??c ?á cnc


Máy ?iêu kh?c ?á cnc BZ-2530-4?Z?kh? l?n có th? ?iêu kh?c ?á?có kích th??c l?n, ?iêu kh?c t??ng g?,?Khung máy thi?t k? ch?c ch?n ?? phù h?p cho ph?i kích th??c l?n

?nh chuy?n giao máy t?i tay khách hàng

Chuy?n giao máy ??c ?á CNC

Tham kh?o: Máy ??c g? vi tính

?

?

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy ??c ?á CNC Vi Tính 4 ??u 5500W