may-dieu-khac-tuong-go-kho-lon-2019
may-dieu-khac-tuong-go-kho-lon-2019

Máy ?iêu kh?c t??ng g? kh? l?n 2019

M? SP:

Giá bán: vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

?

Máy ??c t??ng g? 3016?- 4?là?máy ??c t??ng g? vi tính?hi?u qu? v?i khách hàng chuyên?dùng ??c?t??ng.?Máy ??c t??ng g??r?t m?nh m? cho b?n khi gia c?ng s?n ph?m 4D máy t?i ?u ??c chan gh? và chan s?p ??c ra nh?ng s?n ph?m ??p và r?t ??u .?

?

Th?ng s? k? thu?t:

MODEL JC3016-4
Vùng T??ng (mm) 600 - 1600
C?ng su?t ??u kh?c / Spindle 4 ??u 5.5kw
T?c ?? ??u kh?c / Spindle 0 – 24000rpm/min
???ng kính dao s? d?ng ?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7
Di chuy?n tr?c X,Y,Z HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine
H? th?ng ?i?u khi?n ?ShanLong S200
Sai s? ±0.05mm
Ch?t li?u bàn máy Nh?m ?úc nguyên kh?i
Ph?n m?m Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,
File nh?n d?ng ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai
Ch?t li?u làm vi?c Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…
Ngu?n ?i?n AC220V, 50Hz
Tr?ng l??ng 1350Kg

Tham kh?o:

?NH MáY ?IêU KH?C CNC T??NG G? KH? L?N

Máy ?iêu kh?c t??ng g? kh? l?n

Máy ?iêu kh?c t??ng g? kh? l?n

?

S?n ph?m ?iêu kh?c máy ??c t??ng kh? l?n CNC

S?n ph?m c?a máy ?iêu kh?c t??ng g? kh? l?n

?

* Chúng t?i chuy?n giao máy ??c t??ng g? CNCt?i khách hàng trên toàn qu?c ch?y tr??c thu ti?n sau :

Máy ??c t??ng g? kh? l?n

Tham kh?o:

?

?

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

Các buo0wsc mua hàng t?i CNC Tu?n Ki?t

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy ?iêu kh?c t??ng g? kh? l?n 2019