<rp id="7yf49"></rp>
 • <rp id="7yf49"></rp>
  1. <em id="7yf49"><acronym id="7yf49"><u id="7yf49"></u></acronym></em>

   1. may-dieu-duc-cnc-nhap-khau-8-dau
    may-dieu-duc-cnc-nhap-khau-8-dau

    Máy ?iêu ??c cnc nh?p kh?u 8 ??u

    M? SP: 8 ??u

    Giá bán: vn?

    Tình tr?ng: Còn hàng

    L?u y:

    • Giá ch?a bao g?m VAT
    • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
    • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
    • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
    • Chuy?n giao toàn qu?c
    • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


    icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

    "SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

    ??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

    ??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

    ??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

    ??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

    ??Th?i gian b?o hành lau nh?t

    ??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

    ?

    Máy c?u hình cao nh?t th? tr??ng ray Y 25 n?m trên h? th?ng dùng Ca100 ti?ng vi?t

    Tr?c XZ dùng vít me và servo ?ài loan

    Máy ???c b?o hành 12 tháng. H??ng d?n ?ào t?o mi?n phí t?i c?ng ty.

    Máy ??c nh?p kh?u nguyên chi?c m?i 100%. H?ng máy Ruixing th??ng hi?u n?i ti?ng trung qu?c

    Máy ??c g? vi tính nh?p kh?u giá t?t nh?t th? tr??ng

    ?

    Video máy ??c nh?p kh?u CNC 8 ??u ho?t ??ng

    ?

    ?

    TH?NG S? K? THU?T:

    Ky Hi?u

    JUN2525 8 ??u

    Ph?m vi gia c?ng

    2500mm × 2500mm

    Z-tr?c t??i ?a

    200mm - 350mm

    C?ng xu?t ??u kh?c

    8 ??u 1500W

    ???ng ray

    ?ài Loan

    Chính xác v? trí

    ±0.05mm

    T?c ?? tr?c chính

    0-24.000 (r / min)

    T?c ?? x? ly

    0-30000mm / phút

    ??ng c? truy?n ??ng XZ

    Servo/Stepp

    Y-tr?c ??ng c? truy?n ??ng

    Stepper?Motor?(Hai ??ng c?)

    H? Th?ng ?i?u khi?n

    Richauto A18 - V10 - Sanlong

    Nh?n d?ng file

    G m? *, U00 *, MMG *, nc

    ???ng kính c?ng c?

    3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7

    ?i?n áp yêu c?u

    AC220V/380/50HZ

    PH? KI?N ?I KèM:

    D?ng c? tháo n?p

    1 b?

    ???ng kính collet

    4mm, 6mm - 12.7mm

    Dao kh?c theo máy

    2 m?i - ?2 m?i phá ?- 2 m?i ??c t??ng

    K?m vam g?

    10 chi?c

    Máy b?m làm mát

    1 máy

    Tham kh?o:?Máy ?iêu kh?c CNC

    ?NH MáY ?IêU KH?C?CNC NH?P KH?U 8 ??U

    Máy ?iêu ??c CNC nh?p kh?u 8 ??u

    ?

    ?nh chuy?n giao máy t?i tay khách hàng

    Chuy?n giao máy ??n khách hàng

    Tham kh?o thêm:?Máy ?iêu kh?c t??ng g? kh? l?n 2019?

    ?

    ?

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    ?

    Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    ?

    ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

    Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

    CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
    ??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

    CHáT TR?C TUY?N

    MáY CNC CùNG DANH M?C

    ?ánh giá & nh?n xét cho Máy ?iêu ??c cnc nh?p kh?u 8 ??u