may-cnc-dieu-khac-da-nhap-khau-nguyen-chiec
may-cnc-dieu-khac-da-nhap-khau-nguyen-chiec

Máy CNC ?iêu kh?c ?á nh?p kh?u nguyên chi?c

M? SP:

Giá bán: vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

MáY ?IêU KH?C ?á NH?P KH?U

Máy ?iêu Kh?c ?á nh?p kh?u nguyên chi?c?t?i CNC Tu?n Ki?t là?máy ??c ?á CNC?có c?ng su?t làm vi?c là 5500W và có th? kh?c t?t trên các ch?t li?u ?á...

Th?ng s? máy :

MODEL

KT: 25-30-4(5,5kw)

Vùng làm vi?c (mm)

2500 x 3000

C?ng su?t ??u kh?c /? Spindle

5500W

T?c ?? ??u kh?c / Spindle

0 – 24000rpm/min

???ng kính dao s? d?ng

?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7

Di chuy?n tr?c X,Z

HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine?

Di chuy?n tr?c Y

Step motor

H? th?ng ?i?u khi?n

Shanlong S100

Sai s?

±0.05mm

Ch?t li?u bàn máy

Nh?m ?úc nguyên kh?i

Ph?n m?m

Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,

File nh?n d?ng

ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai

Ch?t li?u làm vi?c

Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…

Ngu?n ?i?n

AC220V, 50Hz

Tr?ng l??ng

1920Kg

?

?NH MáY CNC ?IêU KH?C ?á NH?P KH?U NGUYêN CHI?C

Máy ?iêu kh?c ?á CNC nh?p kh?u nguyên chi?c

Máy CNC ?iêu kh?c ?á nh?p kh?u nguyên chi?c

Máy CNC ?iêu khwasc ?á nh?p kh?u nguyên chi?c

?nh chuy?n giao máy t?i tay khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

Máy ?iêu kh?c ?á CNC nh?p kh?u

? ? ? ? ?Tham kh?o:?Máy ??c g? vi tính

?

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

Các buo0wsc mua hàng t?i CNC Tu?n Ki?t

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy CNC ?iêu kh?c ?á nh?p kh?u nguyên chi?c