may-cnc-da-nang-202562a
may-cnc-da-nang-202562a

Máy CNC ?a n?ng 20.25.6.2A

M? SP:

Giá bán: vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

Máy ??c g? CNC?2 ch?c n?ng?có th? ??c 2 trong 1: khách hàng có th? v?a ??c tranh v?a có th? ??c t??ng linh ho?t ti?t ki?m th?i gian t?ng n?ng su?t hi?u qu? c?ng vi?c.?Các b?n có th? c?t vách ng?n,?c?t mica làm qu?ng cáo, ??c tranh và ??c ???c nh?ng tranh kh? l?n v?i?Máy ??c g? CNC 2 ch?c n?ng.

?

Th?ng s? k? thu?t máy ??c g? CNC 2 ch?c n?ng

Ky hi?u

JC1525 6???u

Ph?m vi gia c?ng

2000mm x 2500mm

Z- tr?c t?i ?a

200mm - 350mm

C?ng xu?t ??u kh?c

6 ??u 2200W - 3200W

???ng ray

?ài Loan

Chính xác v? trí

±0.05mm

T?c ?? tr?c chính

0-24.000(r / min)

T?c ?? x? ly

0-30000mm / phút

??ng c? truy?n ??ng XZ

Servo/Stepp

H? th?ng ?i?u khi?n

Richauto A18 - V10 - Sanlong

File nh?n d?ng

G m? */ U00 *, MMG *, nc

???ng kính c?ng c?

? 3.175mm, 4mm, 6mm, 8mm, 12.7mm??

?i?n áp yêu c?u

AC220V, 50Hz

? Y-Tr?c ??ng c? truy?n ??ng??

Stepper Motor (Hai ??ng c?

?

Ph? ki?n ?i kèm:

D?ng c? tháo l?p

1 B?

???ng kính Collet

4mm, 6mm - 12.7mm

? Dao kh?c theo máy??

? 2 m?i - 2 m?i phá - 2 m?i ??c t??ng??

K?m vam g?

10 Chi?c

Máy b?m làm mát

1 máy

?

Video Máy ??c g? CNC 2 ch?c n?ng 6 ??u

?

Hình ?nh Máy ??c g? CNC 2 ch?c n?ng 6 ??u

?

?? NH?N BáO GIá MáY ??C G? CNC 2 CH?C N?NG LIêN H? HOTLINE

?

Tham kh?o thêm :?Máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n

?

?

S?n ph?m??iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

Các buo0wsc mua hàng t?i CNC Tu?n Ki?t

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

?
MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy CNC ?a n?ng 20.25.6.2A