<rp id="7yf49"></rp>
 • <rp id="7yf49"></rp>
  1. <em id="7yf49"><acronym id="7yf49"><u id="7yf49"></u></acronym></em>

   1. may-cat-plasma-dang-cong-2060
    may-cat-plasma-dang-cong-2060

    Máy c?t plasma d?ng c?ng 2060

    M? SP: Máy c?t thép plasma 2060

    Giá bán: vn?

    Tình tr?ng: Còn hàng

    L?u y:

    • Giá ch?a bao g?m VAT
    • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
    • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
    • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
    • Chuy?n giao toàn qu?c
    • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


    icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

    "SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

    ??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

    ??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

    ??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

    ??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

    ??Th?i gian b?o hành lau nh?t

    ??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

    MáY C?T CNC

    Máy c?t Plasma 2060?có h? th?ng ?i?u khi?n chi?u cao m? c?t t? ??ng. Lu?n lu?n duy trì kho?ng cách gi?a m? c?t v?i b? m?t t?n m?t kho?ng cách t?i ?u, giúp ?n ??nh ch?t l??ng c?t, kh?ng b? ?nh h??ng b?i ?? cong vênh c?a v?t li?u

    Video gia c?ng b?ng máy c?t Plasma d?ng c?ng 2060:

    ??c tính c?a máy c?t Plasma 2060:

    • Ph?n m?m ?i?u khi?n hoàn toàn b?ng ti?ng vi?t b?n quy?n c?a CNC TU?N KI?T
    • Máy có d?ng c?ng, bàn ph?i r?i.
    • T?c ?? di chuy?n ??u c?t kh?ng t?i cao: t? 10.000 ??n 15.000 mm/phút. T?ng n?ng su?t c?a máy.
    • T?c ?? c?t cao: T? 2000 ??n 10000 mm/phút ??i v?i c?t Plasma. T? 300 ??n 2500 mm/phút ??i v?i c?t Gas (Tùy ?? dày v?t li?u).
    • ?? chính xác ??nh v?: ± 0.1 mm.
    • Có tính n?ng xác ??nh ???c chi?u cao ban ??u (chi?u cao khoan th?ng) mà kh?ng c?n ph?i ?i?u ch?nh b?ng tay.
    • Có h? th?ng ch?ng va ??p m? c?t ( m? c?t s? t? ??ng nang lên n?u x?y ra va ch?m).
    • Có h? th?ng ?i?u khi?n chi?u cao m? c?t t? ??ng. Lu?n lu?n duy trì kho?ng cách gi?a m? c?t v?i b? m?t t?n m?t kho?ng cách t?i ?u. Giúp ?n ??nh ch?t l??ng c?t, kh?ng b? ?nh h??ng b?i ?? cong vênh c?a v?t li?u

    Tham kh?o: Máy c?t kim lo?i CNC

    Th?ng s? máy c?t Plasma d?ng c?ng 2060:

    Chi?u r?ng c?t h?u ích

    2000 mm

    Chi?u dài c?t h?u ích

    6000 mm

    Chi?u dày c?t b?ng Gas

    150 mm

    Chi?u dày c?t b?ng Plasma

    50 mm (Ph? thu?c vào ngu?n c?t)

    T?c ?? c?t

    0÷12000 mm/phút

    T?c ?? d?ch chuy?n

    15000 mm/phút

    ?? chính xác ??nh v?

    ÷ 0.1 mm

    ?? chính xác l?p l?i

    ÷ 0.1 mm

    S? ??u mang m? c?t Gas

    Nhi?u m? (tùy ch?n)

    ?i?u khi?n t? ??ng chi?u cao cho m? c?t Gas

    Tùy ch?n

    S? ??u mang m? Plasma

    Tùy ch?n

    ?i?u khi?n chi?u cao cho m? c?t Plasma

    Tùy ch?n

    B? l?y d?u

    T? ??ng ho?c bán t? ??ng (tùy ch?n

    ?i?u khi?n chi?u cao cho b? l?y d?u

    ?

    ??ng c?

    Servo

    Truy?n ??ng theo ph??ng X b?ng d?n h??ng bi

    ?Hiwin – Taiwan

    ?i?u khi?n CNC

    ?MICRO EDGE (M?), HYD (Trung Qu?c), Mach3 Controller.

    Tr?ng l??ng

    1000 kg

    B?o hành

    12 tháng

    Hình ?nh máy Plama d?ng c?ng 2060:

    Máy c?t plasma 2060

    Máy c?t plasma 2060?

    Hình ?nh Máy c?t plasma 2060

    Hình ?nh máy c?t plasma 2060

    S?n ph?m ???c c?t b?ng máy c?t plasma 2060

    S?n ph?m ???c c?t b?ng máy c?t plasma 2060

    S?n ph?m c?a s?t, tranh t? quy ???c c?t b?ng máy c?t plasma 2060

    S?n ph?m c?a s?t, tranh t? quy????c c?t b?ng máy c?t plasma 2060

    Tham kh?o: Các model máy c?t plasma khác

    ?

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    ?

    Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    ?

    ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

    Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

    CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
    ??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

    CHáT TR?C TUY?N

    MáY CNC CùNG DANH M?C

    ?ánh giá & nh?n xét cho Máy c?t plasma d?ng c?ng 2060