may-cat-kim-loai-plasma-oxy-1530
may-cat-kim-loai-plasma-oxy-1530

Máy c?t kim lo?i plasma oxy 1530

M? SP: Máy C?t Plasma Oxy 1530

Giá bán: vn?

Tình tr?ng: Còn hàng

L?u y:

  • Giá ch?a bao g?m VAT
  • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
  • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
  • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
  • Chuy?n giao toàn qu?c
  • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

"SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

??Th?i gian b?o hành lau nh?t

??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

MáY C?T CNC

Máy c?t kim lo?i plasma oxy 1530 s? d?ng c?t b?ng Oxy v?i chi?u dày lên t?i 200mm, m?i l?a hoàn toàn t? ??ng, ???c trang b? s?n "B? t? ??ng ?i?u khi?n chi?u cao m? c?t THC" và ???c CNC Tu?n Ki?t b?o hành 12 tháng

?

Video gia c?ng c?t kim lo?i b?ng máy c?t plasma Oxy 1530:

Th?ng s? k? thu?t máy c?t plasma Oxy 1530:

Chi?u r?ng c?t h?u ích

1500mm

Chi?u dài c?t h?u ích

3000mm

Chi?u dày c?t b?ng plasma

? ?50mm ( ph? thu?c vào ngu?n c?t)? ?

T?c ?? c?t?

0.1mm

?? chính xác l?p l?i

0.1mm

S? ??u mang m? plasma

0.1

?i?u khi?n chi?u cao cho m? c?t plasma

t? ??ng

B? l?y d?u?

t? ??ng ho?c bán t? ??ng

?i?u khi?n chi?u cao cho b? l?y d?u

?

Truy?n ??ng theo ph??ng x b?ng

hiwin - taiwan

D?n h??ng bi

?

?i?u khi?n cnc

CNC Tu?n Ki?t

Tr?ng l??ng

1000kg

B?o hành

12 tháng

Hình ?nh máy c?t plasma Oxy 1530:

Máy c?t Plasma Oxy 1530

Máy c?t Plasma Oxy 1530 t?i CNC Tu?n Ki?t

C?a kim lo?i ???c c?t CNC b?ng máy c?t plasma Oxy 1530

C?a kim lo?i ???c c?t CNC b?ng máy c?t plasma Oxy 1530

C?a kim lo?i ???c c?t CNC b?ng máy c?t plasma Oxy 1530

?

?

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

?

Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

?

?

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

CHáT TR?C TUY?N

MáY CNC CùNG DANH M?C

?ánh giá & nh?n xét cho Máy c?t kim lo?i plasma oxy 1530