Có nên s? d?ng các lo?i máy ??c ?á c?ng ngh? cao?

  • Ngày ??ng: 2018-04-14 14:48:13
  • L??t xem: 1520

Máy ??c ?á c?ng ngh? cao là gì? Nh?ng ?u ?i?m c?a các lo?i máy ??c ?á c?ng ngh? cao? Cách s? d?ng máy ??c ?á c?ng ngh? cao?

Hi?n nay v?i s? phát tri?n c?a c?ng ngh? th?ng tin, các k? thu?t tiên ti?n ?? cho ra ??i các lo?i máy ??c ?á cnc có th? khoan, ??c, c?t, ?iêu kh?c… trên các b? m?t ?á khác nhau, th?i gian ti?n hành nhanh h?n r?t nhi?u, các chi ti?t chu?n ??n t?ng mm, tính th?m m? cao… ?? thay th? nh?ng ph??ng pháp truy?n th?ng ?áp ?ng ???c nhu c?u trên th? tr??ng hi?n nay.

Máy ??c ?á cnc

Máy ??c ?á cnc

?

Máy ??c ?á cnc là gì?

Máy ??c ?á cnc là khái ni?m dùng ?? ch? h? th?ng máy thao tác trên các m?t ?á khác nhau ???c ?i?u khi?n b?ng máy vi tính. Là lo?i máy chuyên dùng ?? t?o ra các s?n ph?m ?á theo các m?u có s?n ?? ???c thi?t k?, l?p trình trên máy vi tính.

Nh?ng ?u ?i?m c?a máy ??c ?á cnc

- Th?i gian gia c?ng b?ng máy nhanh h?n r?t nhi?u so v?i ph??ng pháp th? c?ng

- Các b?n m?u ?? có s?n trên l?p trình c?a máy tính nên ?? chính xác cao ??n t?ng mm, tính th?m m? theo ?úng yêu c?u c?a khách hàng.

- Có th? làm trên nhi?u ch?t li?u khác nhau 1 cách d? dàng

- Do ???c th?c hi?n theo m?u nên các m?u có th? làm 1 cách linh ho?t theo yêu c?u c?a khách hàng. S?n xu?t ???c hàng lo?t s?n ph?m nên th??ng ???c s? d?ng trong các c?ng ty, xí nghi?p.

- Giá thành c?a s?n ph?m s? r? h?n so v?i ph??ng pháp khác.

S?n ph?m t? máy ??c ?á cnc

S?n ph?m t? máy ??c ?á cnc

?

Cách s? d?ng máy ??c ?á cnc

Vi?c s? d?ng máy ??c ?á cnc khá ??n gi?n, ai c?ng có th? v?n hành ???c. Tr??c tiên m?t ?á là ch?t li?u ???c ch?n ph?i ???c c?t và mài theo ?úng kích th??c, tiêu chu?n yêu c?u s? ???c ??t ngay ng?n lên trên b? m?t máy. Sau ?ó kh?i ??ng máy và ??t m?i khoan, ??c lên trên m?t ?á sao cho chúng có th? th?c hi?n 1 cách chính xác, ?úng theo ???ng nét, ho?t ti?t hoa v?n nh? hình v? mong mu?n.

Sau khi s?n ph?m hoàn thành ng??i ?i?u khi?n ch? c?n t?t máy, ki?m tra l?i s?n ph?m, làm s?ch b? m?t.

?

Có nên s? d?ng các lo?i máy ??c ?á cnc?
V?i nh?ng ?u ?i?m ?? nêu ? trên thì vi?c s? d?ng các lo?i máy ??c ?á cnc?hi?n nay là r?t c?n thi?t, nó s? cho ra nh?ng s?n ph?m tinh t?, th?m m? theo y mu?n l?i ti?t ki?m ???c chi phí c?ng nh? th?i gian gia c?ng s?n ph?m.

H?y ??n v?i CNC Tu?n Ki?t ??a ch? web: www:www.xhjld.cn b?n s? ???c t? v?n và l?a ch?n nh?ng s?n ph?m phù h?p v?i yêu c?u. Chúng t?i ph?c v? 24/24h h?y liên h? hotline: 0961818899 ?? ???c t? v?n 1 cách c? th?.


?ánh giá & nh?n xét cho Có nên s? d?ng các lo?i máy ??c ?á c?ng ngh? cao?